| غ | ʲβ | вز̲ | ܺ | غ ܺ | ܺ |
 
| غܲβ | ܶȺ |
 
 
     
2004Ã. §ö Ц
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ¹åñáóÁ Ùdzó»É ¿ г۳ ¹åñáóÝ»ñÇ ÷áËϳå³ÏóÙ³Ý Íñ³·ñÇÝ »õ ³å³Ñáíí»É ÇÝï»ñÝ»ï ϳåáí:

2004Ã. û·áëïáëÇÝ
§ö Ц ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ï»ÕÇ ݻ - ٳ :
áõÝ»ó³í ÆÐÎ-Ç µ³óÙ
βܺ زڲ
ٳϳ ,
- ˳,
 
ڲ
вƦ- ϳϳ
ܶڲ -
ٳ
     
Æݻ Ðٳϳ Î

´²ðºÎ²ØàôÂÚÜ ٵ
βܦ ݹݻ -
 
βܦ ٵ ݹݻ ѳٳͳ ѳϳݻ ѻ ݻ ϳ:
   
ÆÐ- ˳
βܺ زڲ ϳ ۳ ٳݳ۳ , ﳷͻ ѳٳϳݻ, ݻ ݳݻ,
ϻ ϳ ϳݻ:
ݻ гٳϳ λ ѳٳϳ ݻ ݻ, ߳ϻݻ,
ѳٳ ݹݻ:
 
βܺ زڲ
ѻóϳ ѻ
 
     
ڲ - ˳
βܺ زڲ ݳ˳
2- :
ûٳ- к޲ ܸܺ
 
6- ߳ϻ
7-
߳ϻ ѳٳϳ 񳵻 ѻóϳ ѳ ݪ
βܺ زڲ
 
     
5-

ڲ ѻ ݳ ݻ ݻ:
ϳݪ سûٳϳ
ûٳݪ Ʋܺ,
¸åñáóÁ ë»ñï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ §ö Ц Ñ»ï:
ÆÐÎ-Ç ³ß˳ï³ÏÇó Îܺ Øڲ
»õ 10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ
êܲ ʺڲ ëå³ëáõÙ »Ý

ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ
Æٳϳ 9- : ߳ϻݻ ݳ WORD :
 
 
   
лóϳ ϻ
βܺ IJڲ ϻ ݳ˳ : »ٳݪ κܸܺ ʲئ:
 
 
   
- ߳ϻݻ ѻ ϳݷ
(ѳٳϳݻ
)
ڲ ݻ ﳹ ݹ ,
dz - ˳ ݻ ݳݻ ﳷ:
- 5- :
ϳݪ ϳ
»ٳݪ ʲ
 
   
     
ٳϳ dz 9- ߳ϻݻ 꺸 ܲ
ٳϳ 10- :
βܺ زڲ
10- ߳ϻݻ
β ݻ ϳ:
   
     

ݳ ﹻٻ óϳ ߳ó ϳ ϳݳ
г ѳ۳۳ ۳

2006 , г۳,
ɳ, 8